VECKANS BIBELORD

Matt. 16:13-

Når Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människorsonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.”  – ”Och ni” , frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall  jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.”